Eğitim müfettişleri yönetmeliği yayımlandı – EĞİTİM

 

Türkiye genelinde 81 il milli eğitim müdürlüğünde eğitim müfettişleri başkanlığının oluşturulmasını sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlıklarının kuruluş ve görevleri ile eğitim müfettişleri başkanı ve eğitim müfettişleri başkan yardımcılarının görevlendirilmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenliyor. Eğitim müfettişleri ve eğitim müfettiş yardımcılarının niteliklerini, yarışma ve yeterlik sınavlarını, yetiştirilmelerini, atanmalarını, yer değiştirmelerini, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen yönetmelik, eğitim müfettişleri başkanlığı bürosunda görevli personelin çalışma usul ve esasları ile diğer hususlarını da kapsıyor.

YARIŞMA SINAVIYLA 750 EĞİTİM MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK
Buna göre eğitim müfettişleri, il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan eğitim müfettişleri başkanlıklarında görev yapacak. Eğitim müfettişleri başkanlıklarının koordinasyonu ile rehberlik ve denetim çalışmalarındaki bütünlük Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından sağlanacak.

Belirlenen takvim dahilinde düzenlenecek yarışma sınavıyla 750 eğitim müfettiş yardımcısı alınacak. Yetiştirme programına göre verilecek eğitimler sonunda eğitim müfettiş yardımcıları, denetim yapısına dâhil edilecek. Eğitim müfettişleri başkanı, eğitim müfettişleri arasından başkanın önerisi ve Bakan onayıyla görevlendirilecek, aynı usulle görevden alınacak.

SINAV KURULU OLUŞTURULACAK
Yönetmelik kapsamında yarışma ve yeterlik sınavının yapılmasından sorumlu ‘Sınav Kurulu’ oluşturulacak. Kurul, yarışma ve yeterlik sınavlarıyla ilgili usul ve esasları belirleyecek ve bu çerçevede sınavların yapılmasını sağlayacak. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya KPSS sonucuna göre ataması yapılacak adaylar için sadece sözlü sınavdan oluşacak.

Yarışma sınavına, öğretmen unvanını elde edenler ile en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilecek. Yarışma sınavı, Bakanlık öğretmen kadrolarında öğretmenlik yapanlar ile KPSS sonuçlarına göre kamu görevine ilk defa atanacaklar veya diğer kamu görevlerinde çalışanlar için birlikte ilan edilerek aynı tarihte yapılabileceği gibi ihtiyaca göre ayrı olarak da yapılabilecek.

YAZILI SINAVLARA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere sınav başvurusunun son günü itibarıyla öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunmak koşulu ile halen Bakanlık öğretmen kadrolarında görev yapmakta olma veya en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca yazılı sınava katılacakların yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış, adaylık ve sözleşmeli öğretmenlik süresi dâhil olmak üzere öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından, en az üç yıl Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmış, Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapanlar dışında, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış, yarışma sınavı duyurusunda ilan edilen KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmaları gerekecek. Eğitim müfettiş yardımcılığı yazılı sınav konuları, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denk yükseköğretim kurumları mezunları ile öğretmenlikte 8 yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar bakımından ayrı ayrı belirlenecek.

SÖZLÜ SINAV, YAZILI SINAVDAN EN AZ 25 GÜN SONRA YAPILACAK
Yönetmelikte yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları, yazılı sınav, sözlü sınav, yarışma sınav sonuçlarına itiraz, yarışma sınavının değerlendirilmesi, ilanı ve geçerlik süresi ile eğitim müfettiş yardımcılığına atama ve yetiştirilme konularına ilişkin bilgiler de yer aldı. Yönetmelikte ayrıca yeterlik sınavı ve eğitim müfettişliğine atamaya ilişkin hükümlere değinildi. Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşacak. Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarının ilanından itibaren en az 25 gün sonra yapılacak.

ÇALIŞMALAR E-TEFTİŞ MODÜLÜ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK
Rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlığın hedef, plan ve programları dikkate alınarak Başkanlıkça belirlenen ilkeler doğrultusunda eğitim müfettişleri başkanlıklarınca ilgili yılın 15 Ağustos tarihine kadar 3 yıllık çalışma planı hazırlanarak eğitim müfettişleri başkanının önerisi, il millî eğitim müdürünün uygun görüşü ve valinin onayı ile uygulamaya konulacak. Yürütülen rehberlik ve denetim, izleme ve değerlendirme ile inceleme, soruşturma ve ön inceleme verilerinin yönetimi ‘e-Teftiş modülü’ üzerinden yapılacak.

YOLSUZLUK VE USULSÜZLÜKLERİN ÖNLENMESİ
İllerde Bakanlığın denetimi altındaki her derece ve türdeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının faaliyet ve işlemlerinde yolsuzluk riski olan alanlar tespit edilerek yolsuzluk ve usulsüzlükleri önleyici bir anlayışla denetim, inceleme ve soruşturma yapılacak. Denetim görevi sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük bulgusuna ulaşıldığında tespitler ve elde edilen deliller düzenlenerek bir raporla yetkili mercie iletilecek. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerle mücadele, risk analizleri de dikkate alınarak rehberlik ve denetim plan ve programının hazırlanmasında göz önünde bulundurulacak.

“EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI” DÜZENLENECEK
Yılda en az bir defa olmak üzere Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 81 ilin eğitim müfettişleri başkanıyla “Eğitim Müfettişleri Başkanlar Kurulu Toplantısı” düzenlenecek, alınan kararlar çalışmalardaki koordinasyon ve bütünlüğün sağlanmasında etkili olacak.

About admin

Check Also

Son dakika… Sri Lanka’da petrol bitti! Yalnızca 1 günlük stokları kaldı

Ekonomik ve siyasi krizin hakim olduğu Sri Lanka’da Başbakan Ranil Wickremesinghe yaptığı açıklamada, “Petrol stoğumuz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.