Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı açıkladı. İşte alacağı personel sayısı – MEMURLAR

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yayımladığı ilanla 66 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 66 koruma ve güvenlik görevlisi alınacaktır” ifadeleri kullanılırken, işe alım ilanının şartları ise şöyle sıralandı:

“1. GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin;“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak.
f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
·   Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
·   Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
·   Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
g) Askerlik durumu itibariyle;
·   Askerlikle ilgisi bulunmamak
·   Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. ÖZEL ŞARTLAR

a) Herhangi bir ön lisans veya lisans bölümünden mezun olmak.
b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93) en az 60 puan almış olmak.
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla (28.01.2022) 35 yaşından gün almamış olmak.(28.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar.)
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
h) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak,
i) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

a) Başvurular 11/01/2022 tarihinden 28/01/2022 tarihi saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İlşim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
c) Aranan genel ve özel şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca, sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenlerin yer değişiklikleri özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyet yaşamamaları için eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak il tercihi yapmaları önem arz etmektedir.
e) Adaylar, alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

a) Adayların; başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en yüksek puan alanlardan başlanarak, ilan edilen birimlerin karşılarındaki boş kadrolara asil yerleştirmesi yapılacaktır.
b) Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) Atanmaya hak kazanan asil adaylar ile yedek adayların listesi, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığımızın www.csb.gov.tr internet adresinden eş zamanlı olarak duyurulacaktır.
d) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde belirtiler şartlar ile Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olduğunu gösterir, Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneleri tarafından düzenlenecek “silahlı koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu istenilecektir.
e) İlan edilen her pozisyon için, pozisyon sayısının 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.
f) Asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, hakkından feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan, güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, belirtilen şekilde sağlık kurulu raporu alamayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerlerine, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 1 (bir) yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır.
g) Yedek listede yer alan adaylar, daha sonra yapılacak olan personel alımlarında herhangi bir hak talep edemeyecektir.
h) Adaylardan başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri ile genel ve özel şartları taşımadıkları anlaşılanların başvuruları hakkında işlem yapılmayacaktır.
ı) Başvuru işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, ataması yapılacak adaylardan istenilen belge ve diğer hususlar Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir.

5. DİĞER HUSUSLAR

a) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
b) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adaylar tüm haklarını kaybeder, yerleştirmeye hak kazanmaları halinde atamaları yapılmaz. Bu durumun atamalarının yepıldıktan sonra ortaya çıkması halinde atama işlemleri iptal edilir ve ilgililer hakkında yasal işlem yapılır.  İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşmeleri feshedilir.
c) Kamu görevinden ihraç edilenlerin başvuruda bulunmaları halinde, yaptıkları başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) Bu ilan çerçevesinde ataması yapılan adaylar, atandıkları il merkezinde ve/veya ilçelerinde görevlendirilecektir.

İlanen duyurulur.”

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.