DANIŞTAY KARARLARINA UYMAYANLAR HAKKINDA DAVA – MEVZUAT

 

 

 

…………….İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 

“Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

 

 

 

 

DAVACI                                :  İsim- Soyisim             T.C.No:………….

                                                  Adres:………………..

DAVALI                                :  ………….Valiliği

T.KONUSU                           : Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucunda açılan davada  … tarih, …… Esas ve ….. Karar sayılı dosyada idari işlemin yürütmesinin durdurulması / iptali*** kararı neticesinde, yeniden yapılan değerlendirmede, Danıştay İDDK 2014/1151 YD İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararına aykırı şekilde benimle birlikte altı aydan az süreyle görev yapmış kurum amirlerince değerlendirme yapılması ve somut bilgi-belge bulunmaksızın tarafıma tekrar 75 puan altında puan verilerek başarısız sayılmama ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile Müdür olarak görev yaptığım …………..okulunda görev süremin uzatılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

T.TARİHİ                              :    ……………..

AÇIKLAMALAR                 :14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte ……… Okulundaki Müdürlük görevim sona erdirilmiştir.

Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar ise 10 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile belirlenmiştir. İlgili Yönetmeliğin Müdürlük görev süresinin uzatılması başlıklı 15/1. Maddesinde müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceğinden söz edilmektedir. 

Yine yönetmeliğin Müdürlük görev süresinin görev yapılmakta olunan eğitim kurumunda uzatılması başlıklı 16/1. Maddesinde “Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-1’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır.” denilmektedir.

…… İli, ……. İlçesi, …….. Okulunda Müdür olarak görev yapmakta iken; anılan yönetmelik maddeleri gereği Ek-1’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzeri puan alamadığım için görev sürem uzatılmamıştır. 

Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda ………. puan alarak başarısız sayılma işlemimin ve bu sebeple Müdür olarak görev yaptığım …………..okulda görev süremin uzatılmaması işleminin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığım davada; ……..İdare Mahkemesi’nin ….. tarih,    …… Esas- ….. Karar sayılı kararıyla söz konusu idari işlemin yürütmesinin durdurulması / iptali*** kararı verilmiştir. Verilen Mahkeme kararında; Değerlendirme formunda şahsımın başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına karşılık bu değerlendirmelerin dayanağı olan bilgi ve belgelerin gösterilemediği dolayısıyla da bu değerlendirmenin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu sonucuna varıldığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık görülmemiş ve  dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına/iptaline***  karar verilmiştir.

……..İdare Mahkemesi’nin ….. tarih,    …… Esas- ….. Karar sayılı kararına istinaden ……… Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden değerlendirme yapılmış, yapılan değerlendirmede mahkeme kararının gerekçeleri yok sayılarak dava konusu işlem tesis edilmiştir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 YD İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararı ile 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur. Tarafım hakkındaki değerlendirme işlemi de altı aydan az süreyle çalışmış kurum amirlerince yapılmıştır. Dava konusu işlem bu yönüyle de hukuka aykırıdır.

2577 sayılı Yasanın 10/06/1994 günlü,4001 sayılı Yasanın 13. maddesi ile değişik 28. maddesinin 1. fıkrası ile idareye, yargı kararlarını icaplarına uygun olarak ve geciktirmeksizin yerine getirme yükümlülüğü yüklenmiş, maddenin devamı fıkralarında ise yargı kararının yerine getirilmemesi durumunda idareye ve kasıt olması halinde kamu görevlisine yüklenecek sorumluluklar kurala bağlanmıştır. Yargı kararlarına uygun şekilde idari işlem tesisi edilmesinde amaç, yargı kararının gerekçesinin bir bütün olarak değerlendirilerek bu kararının gereğinin yerine getirilmesidir. Hukuk Devletinde mahkeme kararlarının şeklen uygulanarak kararın fiilen etkisiz kılınması amacıyla işlem tesis edilmesi kabul edilemez bir durumdur.

            Anılan mahkeme kararının gerekçesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde, değerlendirme formunda yer alan herhangi bir sorunun olumsuz olarak değerlendirilebilmesi için bu durumun hukuken kabul edilebilir bilgi ve belgelerle somut olarak ortaya konulması gerekmektedir. Müdürlük görevinde yetersizliğim yada başarısızlığım, görevimde özensiz ya da verimsiz olduğum somut olarak ortaya konulmadan görev süremin uzatılmaması mahkeme tarafından hukuka aykırı bulunduğundan, bu karar uyarınca herhangi bir yeni değerlendirmeye alınmaksızın doğrudan müdürlük görev süremin uzatılması gerekmektedir.

 Bu durumda, hakkımda olumsuz bir görüş uyandıracak herhangi bir bilgi ve belge idare tarafından sunulmadığından ……………İdare Mahkemesi tarafından E……….. sayılı davada verilen yürütmenin durdurulması/iptal kararının gerekçesi birlikte değerlendirildiğinde, anılan karar uyarınca tarafımın müdürlük görev süresinin doğrudan uzatılması gerekmekte iken, yeniden değerlendirmeye tabi tutularak görev süremin ikinci kez uzatılmaması hukuka uygun değildir. Ayrıca;  yargı kararının fiilen etkisiz kılacak şekilde uygulanması hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamakta ve yargı kararının gerçekte uygulanmaması anlamına gelmektedir. Bu durumda yargı kararını bu şekilde uygulayan kamu personelin hukuki ve cezai sorumluluğunun olduğu da mutlaktır.

Kaldı ki; hakkımda yargı kararı gereğince yeniden değerlendirme yapılacaksa dahi mahkeme kararının gerekçeleri doğrultusunda değerlendirme formunda yer alan her bir soru için verilen olumsuz cevapların somut bilgi ve belge ile desteklenmesi şarttır.  Hakkımda verilen mahkeme kararının gerekçesi de bu yöndedir. Davalı idare tarafından yargı kararı uygulanırken puana esaslı bir değişiklik yapacak şekilde değerlendirme yapılmamış, yine görev süremin uzatılmaması için küçük puan değişikliği ile 75 puan altında değerlendirme yapılarak yargı kararı sadece görünürde uygulanmıştır.

Yukarıda izah edilen sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur. Takdir şüphesiz Sayın Mahkemenizindir.

 

 

SONUÇ VE TALEP             :

                                    Yukarıda arz ile izahına çalıştığım ve mahkemenin re’sen gözeteceği sair hususlar nedeni ile;

1- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucunda açılan davada  … tarih, …… Esas ve ….. Karar sayılı dosyada idari işlemin yürütmesinin durdurulması / iptali*** kararı neticesinde, yeniden yapılan değerlendirmede, Danıştay İDDK 2014/1151 YD İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararına aykırı şekilde benimle birlikte altı aydan az süreyle görev yapmış kurum amirlerince değerlendirme yapılması ve somut bilgi-belge bulunmaksızın tarafıma tekrar 75 puan altında puan verilerek başarısız sayılmama ilişkin işlemin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile Müdür olarak görev yaptığım …………..okulunda görev süremin uzatılmasına karar verilmesi,

2-Tüm yargılama harç ve masrafların karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesi hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

İsim- Soyisim            

 

 

 

 

 

 

EK: Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/1151 YD İtiraz nolu ve 18.02.2015 tarihli kararı

 

*** Yeniden yapılan değerlendirme dava konusu idari işlemin iptali ile yapılmışsa “yürütmenin durdurulması” kısmını, eğer  yapılan değerlendirme dava konusu idari işlemin yürütmenin durdurulması ile yapılmışsa “iptali” kısmını çıkarınız.

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.