YAZARIMIZ M. ARSLAN’IN İDARİ DAVALARINDA PUAN HIRSIZLARINA DUR DİYEN HUKUĞU 3. KEZ GASP İÇİN MÜLAKATA ÇAĞIRDILAR – MEVZUAT

                                                           T.C.

                      İSTANBUL 12. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/104İj|

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI) : MEHMET ARSLAN

                                                                      Bahçelıevler Mah. Zambak Sk. No:7/10 Üsküdar Üsküdar/İSTANBUL

KARŞI TARAF (DAVALI) VEKİLİ:■ İSTANBUL VALİLİĞİ AV. TUNA ERSİN | İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü –                                                                                                                   Sultanahmet / Fatih Fatih/İSTANBUL

İSTEMİN ÖZETİ : İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mehmetçik Ortaokulu’nda müdür

olarak görev yapmakta iken davacmın “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” ile ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucu 69,00 puan verilerek başarısız sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ  : Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin

Görevlendirilmelerine ilişkin Yönetmelik uyannca davacının durumunun değerlendirildiği ve görev süresinin uzatılması için yeterli puana ulaşamadığı için Müdürlük görevinin sona erdirildiği, tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata aykınlık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren İstanbul 12. İdare Mahkemesi’nce işin gereği görüşüldü:

Dava, İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Mehmetçik Ortaokulu’nda müdür olarak görev yapmakta iken davacmın “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik” ile ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucu 69,00 puan verilerek başarısız sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Karamame’nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirileceği, bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandınlması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükmü yer almıştır.

İşlem tarihinde yürürlükte olan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 10. maddesinde, yöneticilerin dört yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulunduklan eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan fazla sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kuramıma yönetici olarak görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibarıyla bu Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandınlacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sınırlı olmak üzere, en son görev yaptıkları eğitim kuramlarında görevlendirilemeyeceği hükümleri yer

T.C. İSTANBUL 12. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2015/1041

almış, 15. maddesinde, görev sürelerinin uzatılmasını isteyen müdürlerin elektronik ortamda başvuruda bulunacağı, Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaptıkları eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürlerin, Ek-l’de yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirileceği düzenlenmiş, 16. maddesinde, dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin uzatılması için başvuruda bulunanlann görev sürelerinin, Ek-l’de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılacağı hükümleri yer almıştır.

Yukarıda anılan Yönetmelik ile dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi tutulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından evet yada hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer alan puanların toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan toplam puana göre 75 ve’üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise başarısız sayılacağı düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Istanbiıl ili, Üsküdar ilçesi, Mehmetçik Ortaokulu’nda müdür olarak davacının Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu gereğince yapılan değerlendirme sonucu başarısız sayıldığı, açılan iptal davası sonucu İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2015 tarih ve E:2014/2113, K.2015/1589 sayılı kararıyla davacının başarısız sayılarak görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemin iptal edildiği, iptal edilen işlemden sonra aynı değerlendirme formu uyarınca yapılan 2. Değerlendirme sonucu (69,00) puan verilerek başarısız sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına yönelik işlemlerin tesis edilmesi üzerine de huzurdaki davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda anılan Yönetmelikte yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu incelendiğinde, görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürleri için değerlendirme formu 7 kısma ayrılmıştır. 1. Kısım İlçe Milli Eğitim Müdürünün değerlendirmesi toplamda 25 puan, 2. Kısım İnsan Kaynaklarından Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesi toplamda 20 puan, 3. Kısım Değerlendirilecek Eğitim kurumundan Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün değerlendirmesi toplamda 15 puan, 4. Kısım Eğitim Kurumundaki En Kıdemli Öğretmen ile En Az Olan Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda 10 puan, 5. kısım Öğretmenler Kurulunca Seçilecek İki Öğretmenin Değerlendirmesi toplamda 10 puan, 6. Okul Aile Birliği Başkanı ve Başkan Yardımcısının Değerlendirmesi toplam 10 puan, 7. Kısım Öğrenci Meclisi Başkanının Değerlendirmesi toplamda 10 puan olarak belirlenmiştir. Ancak formun açıklama kısmının 3. maddesinde en kıdemli ve kıdemi az olan öğretmenlerin değerlendireceği müdür ile en az 6 ay çalışmış olması şartı getirildiği değerlendirme yapan diğer kişiler ile ilgili böyle bir şart getirilmediği, ve yine açıklama kısmının 7. maddesinde, öğrenci meclisi bulunmayan veya bulunmakla birlikte meclis başkanı değerlendirme yapabilme ehliyetine sahip sahip olmayan öğrencilerin eğitim gördüğü eğitim kurumu müdürünün değerlendirmesi (B) sütunu üzerinde yer alan puan değerleri üzerinden yapılacağı belirtilmiştir.

Kısacası, görev süreleri uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin amirleri tarafından değerlendirilmesi toplamda 60 veya 65 puan, eğitim kurumu öğretmenleri, öğrencileri ve okul aile birliği başkanının, yani çalışma arkadaşlarının değerlendirmesi toplamda 35 veya 40 puan olarak belirlenmiştir. Değerlendirme kriterlerinin; olumluluk arz eden düşünce yapısı, tavır ve davranış, vasıf, karakter ve benzeri niteliklerden oluştuğu, bu kriterlerin evet ya da hayır ile doldurulacağı ve hayır

 

T.C. İSTANBUL 12. İDARE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2015/1041

denilen kriterler için puan verilmemesi öngörülmüş olup, bu duruma göre, hakkında değerlendirme yapılan yönetici için puan verilmeyen kriterler bakımından, olumsuz değerlendirme sonucunda yeterli puanm takdir edilmemesinin dayanağınm, somut bilgi ve belge ile açıklığa kavuşturularak ispatlanması gerekmektedir.

Bakılan davada, dava konusu değerlendirme formunda yer alan bazı kriterler yönünden davacıya puan verilmediği, her ne kadar bazı kriterler gözlemlere dayanılarak değerlendirilebilecek ise de, bazı kriterlerin davacının görevinde yetersizliğine ve başarısızlığına veya verilen görevleri tam veya zamanında yapmamaya ilişkin olduğu, dolayısıyla hayır denilerek puan vermemenin, davacı hakkında tesis edilmiş bir yaptırıma (disiplin cezası vs) dayanması gerektiği halde (örneğin, çalışanların aralarındaki bağlılığı geliştirici ve kurum kültürü olarak sosyal ilişkilerin önemsenmesini sağlayıcı çalışmalar yaptığı, adil bir performans değerlendirme sistemi gerçekleştirdiği, eleştiriye açık olması, adil bir yönetim sergilemesi kriteri gibi) bu konularda davacı hakkında yapılmış somut bir tespitin varlığının ortaya konulamadığı, bazı kriterler hakkında kanaat bildirilmesine karşılık bu değerlendirmeleri haklı kılan bilgi ve belgelerin sunulmadığı, yine bazı kriterler yönünden değerlendirme yapan komisyon üyelerinin değerlendirmelerinin birbirleriyle çeliştiği ve sonucu etkileyecek nitelikte olan bu çelişkileri izah edecek herhangi bir bilgi ve belgenin sunulamadığı, davacının müdürlük görevinde başarısızlığına veya yetersizliğine ilişkin bilgi ve belgeler sunulamantasma karşılık, değerlendirme formunda, davacının başarısızlığına ve yetersizliğine ilişkin değerlendirmeler yapıldığı, ancak davacının gerek öğretmenlik mesleğinde gerekse müdürlük yaptığı süre içerisinde birçok takdir, teşekkür ve başarı belgesinin bulunduğu, ne savunmada ne de ara karar cevabında davacının müdürlük görevini ifa ettiği süre içerisinde görevinde yetersizliğine ve başarısızlığına ilişkin hiçbir bilgi ve belge de sunulmadığı anlaşıldığından, dava konusu işleme dayanak teşkil eden değerlendirme formunun nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olduğu anlaşılmakla, davacının başarısız sayılmasına vç görev süresinin uzatılmamasma ilişkin dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemlerin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Bölge îdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 02/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan üye Üye

METİN BOR MUHAMMET EMİN HACI EMİR KARABULUT

37972 ÖZGÖKCE 167992

101571

 

İŞTE MAHKEME KARARINI ETKİSİZ KILMA YAZSISI VE HUKUK TANIMAZLIK

                                  TC ÜMRAN İYE KAYMAKAMLIĞI

                                İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

SAYI: 45174285-641.04-E. 12742832                                                                    10.12.2015

KONU: Mehmet ARSLAN

 

    ECZACI  NEŞEM ÖZLEN GÜRAY ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

             

İlgi: a) 06/10/2015 tarihli ve 29494 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim

Bakanlığı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik.

b)  İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 02/12/2015 tarihli E:20l 5/1041 sayılı karan.

c) İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 10/12/2015 tarihli ve 31520825.641.04/12716587 sayılı yazısı.

Okulunuz Fransızca Öğretmeni Mehmet ARSLAN’m, ilgi (b) karar gereğince ilgi (a) Yönetmelik kapsamında İlimizde müdürlüğü münhal durumda bulunan eğitim kurumu müdürlüklerine müdür olarak görevlendirilmek üzere 29/12/2015 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Yönetici Atama Komisyon Odasında sözlü sınava alınacağı ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

Adı geçene ait sınav giriş belgesi ekte gönderilmiş olup, konunun ilgiliye tebliğ Edilerek, tebellüğ belgesinin 11/12/2015 Cuma günü saat 13:00’a kadar Müdürlüğümüz İnsan Kaynaklan Şube Müdürlüğü Yönetici Atama birimine gönderilmesi hususunda:

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                Arif   KARAPIÇAK                                                                                              

                                                                                                Müd     a.

                                                                                             Şube Müdürü                                                                   

Ek:

l.Yazı (1 Sayfa)

2.Sınav Giriş Belgesi (1 Adet)

İstiklal Mah.MithatpaşaCaddesi,No:43 34760 Ümraniye-İST. Tel: (2161 32919 90 – »0216) 328 25 85 Dahili: 123Fakı (0216) 316 16 86 http://umrarayejneb.gov.tr/ e-mail: ümran ty e 34fa)mcb. gov.tr

 

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.