Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak – KAMU

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim  Elemanı  Norm  Kadrolarının  Belirlenmesine  ve  Kullanılmasına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri,  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör  kadrosu  daimi  statüde  olup,  başvuracak  adayların  “Başlıca  Araştırma  Eserini”  belirttiği  başvuru  formunu,  özgeçmişlerini,  noter  tasdikli Doçentlik  belgesi  ile  başvuru  formunda  istenen  diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (Altı)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına  şahsen  başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların başvuru formunu, özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgesi ile başvuru formunda istenen diğer  belgelere  bilimsel  çalışmalarını  ve  yayınlarını  kapsayan  4 (Dört)  adet  CD  veya  Taşınabilir  Belleği  (USB)  ekleyerek  hazırladıkları  dosya  ile  ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; diğer kadrolar için ilgili Fakültelere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adayların  ALES’ten  en  az  70,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olması gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Ön değerlendirme ve nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olması gerekir. Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi kadroları yabancı dil şartından muaftır. Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ilgili birime başvuru formunda istenen belgeler ile şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

İlan Yayım Tarihi                                     : 15.12.2020                                

Başvuru Başlangıç Tarihî                         : 15.12.2020                                

Giriş Sınavı Tarihi                                              : 08.01.2021

Son Başvuru Tarihi                                   : 29.12.2020                                

– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

– Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların aranan koşullara uyup uymadığı Rektörlüğümüz ve İlgili Birimlerimizce oluşturulacak “Ön İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu” tarafından ön incelemeye alınacak olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların müracaatları kabul edilecektir.

– Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak veya iptal edilecektir.

–  Aslı  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  sureti  istenilen  belgelerin  asıl  veya  onaysız  bir  belge  olması  durumunda  adaylar  değerlendirmeye alınmayacaktır.

–  Yabancı  dille  eğitim  yapılan  birimlere  yapılan  başvurularda  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretim  ve  Yabancı  Dille  Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince asgari koşullarını sağlanmış olması gerekmektedir.

– Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

– Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi atama işlemleri “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.

– Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.

– İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: – Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir.

SIRA NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

UNVAN

DRC

ARANAN ŞARTLAR 1

Adana Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Gastrointestinal kanserler ile ilgili genetik çalışmaları olmak. Karaciğer nakli, böbrek nakli ve robotik cerrahi alanında deneyimi olmak. 2

Adana Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

IVF sertifikasına sahip olmak. Transobturator tape işleminin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi ile ilgili

çalışması olmak.

3

Adana Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Bruselloz, ekstrapulmoner tüberküloz, kemik ve eklem enfeksiyonları konusunda çalışmaları olmak. 4

Adana Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hepatoloji ve pankreatobilier, inflamatuar barsak

hastalıkları ve Kolon Ca taraması ile ilgili çalışmaları olmak. ERCP ve Endosonografi deneyimi olmak.

5

Adana Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

ESMO ve Onkolojik klinik çalışmalar sertifikasına sahip olmak. Meme kanseri ve trastuzumab direnci ile ilgili çalışması olmak. 6

Adana Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Ülseratif kolit, Bifidobakteri ve kolon kanseri ilgili çalışmaları

olmak.

7

Adana Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Toraks ve abdominal radyoloji ile ilgili deneyimi ve

çalışmaları olmak. Kardiak MR konusunda yurt dışında eğitim almış olmak.

8

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun Bakım yan dal Uzmanı olmak. Göğüs cerrahisi ve girişimsel pulmonoji anestezileri ile ilgili çalışmaları olmak. 9

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Pulmoner arteriyovenöz malformasyonların cerrahi tedavisi konusunda çalışması olmak. 10

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak. 11

Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Obstrüktif akciğer hastalıklarında kullanılan inhaler cihazların kullanımı ve spirometrik incelemelerin uluslararası kriterlere uygunluğu

konularında çalışması olmak.

12

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anestezi anksiyetesi ve havayolu ile ilgili çalışmaları olmak. 13

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Hipoksinin işitme üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. 14

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Ayak ve ayak bileği yaralanmalarında Wide-Awake cerrahi konusunda çalışmaları olmak. 15

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Testiküler hasar ve oksidatif strese nalokson’un etkisi konusunda deneysel çalışması olmak. 16

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anestezi ve analjezi alanında, gabapentin ile postspinal başağrısında çalışması olmak. 17

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Yaşlı diyabetik kadınlarda hematolojik parametrelerin kemik mineral yoğunluğu ile İlişkisi

konusunda çalışması olmak.

18

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Obstrüktif uyku apnesinde nazal sürekli pozitif hava

yolu basıncı tedavisinin endotel fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışması olmak.

19

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Nanopartiküller kullanılarak MRG ile tümör görüntüleme konusunda deneysel çalışması olmak. 20

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Antisoysal kişilik bozukluğunun klinik özellikleri, bilişsel profili ve tedavisi konularında çalışmaları

olmak.

21

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Zor hava yolunda videolaringoskopların kullanımı ve

ultrasonografi eşliğinde periferik sinir bloğu konularında çalışmaları olmak.

22

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Parkinson cerrahisi ve derin beyin stimülasyonu uygulamaları konusunda çalışmaları olmak. 23

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Açık fıtık onarımında ideal mesh boyutu hakkında çalışması olmak. 24

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Metabolik sendromun ürolojik hastalıkların tedavileri üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. 25

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Alfa reseptör alt tiplerinin insan ve hayvan renal pelvisinde dağılımı konusunda çalışması olmak. 26

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Vitiligo hastalarında göz kuruluğu ve Nd-YAG lazer ile tırnak psoriasisi tedavisi konularında çalışmaları

olmak.

27

Ankara Dışkapı

Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Geriatrik hastalarda yutma bozuklukları konusunda çalışmaları olmak. 28

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İleri girişimsel endoskopik işlemler ve obezite tedavisinde intragastrik balon uygulaması konusunda çalışmaları olmak. 29

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Ekokardiyografik koroner akım rezervi ve mikrovasküler fonksiyonlar konusunda çalışmaları

olmak.

30

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakımda hematolojik kanserli hastalarda santral venöz katater tercihleri konusunda çalışması olmak. 31

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Palyatif bakımda deliriumla ilgili çalışması olmak. 32

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Siyatik sinir onarımında insan ve rat amniyotik membranı kullanımının etkisi konusunda çalışması olmak. 33

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Tiroid kanserleri konusunda çalışmaları olmak. 34

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Fonksiyonel karın ağrısında psikometrik durum tespiti konusunda çalışması olmak. 35

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Farklı tümörlerde infiltre lenfositler ve apoptozis ile ilişkili proteinler konusunda çalışmaları olmak. 36

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Meme kanseri histopatolojik tiplerinin özellikleri ve gastrointestinal sistem tümörlerinin immünfenotipik özellikleri konusunda çalışmaları olmak. 37

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Kronik Hepatit B enfeksiyonu ile sitokin gen polimorfizmi ilişkisi konusunda çalışmaları olmak. 38

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Özefagus kanserinde risk faktörleri ile ilgili çalışması olmak. 39

Ankara Dr. Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Mikropure görüntüleme ve çocukluk çağı nazofarinks karsinomunda MRG çalışmaları olmak. 40

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Gastroşizis’in mortalitesi, morbiditesi ile ilgili ve yenidoğan cerrahisi konularında çalışmaları olmak. 41

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Mukopolisakkaridoz hastalarında enzim replasman tedavisinin etkinliği konusunda çalışması olmak. 42

Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında aortik kasp VES/VT ablasyonları konusunda çalışması olmak. 43

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Over kanserlerini taklit eden peritoneal tüberküloz olguları konusunda çalışması olmak. 44

Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Neonatal sepsis tanısı, takibi ve mortalite öngörüsü konusunda çalışması olmak. 45

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Ateşli silah yaralanmalarına bağlı spinal kord yaralanmaları ile ilgili çalışması olmak. 46

Ankara Gülhane

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme ve kolon kanserlerinde myeloid baskılayıcı

hücreler konusunda çalışması olmak.

47

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

1

Preeklampsi şiddetini ön görmede nötrofil/lenfosit oranı ve platelet/lenfosit oranının önemi ile ilgili çalışması olmak. 48

Ankara Gülhane

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve

Estetik Cerrahisi

Profesör

1

Ağız yüz çene cerrahisi uzmanı olmak. 49

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Antioksidan sistemin ve apoptotik proteinlerin farklı organ tümörlerine etkileri konusunda çalışması

olmak.

50

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Rektum tümörü rezeksiyonlarında diseke edilen lenf nodu sayısına etki eden faktörler konusunda çalışması olmak. 51

Ankara Gülhane

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve

Doğum

Dr. Öğr. Üyesi

1

Doğum indüksiyonu ve intrauterin gelişme geriliği

konusunda çalışmaları olmak.

52

Ankara Gülhane SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

1

Travma sonrası stres bozukluğu tanısı alan hastaların uyku yapısındaki değişiklikler konusunda çalışması

olmak.

53

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Karbonmonoksit zehirlenmelerinde nöropsikiyatrik bozukluklar ve risk faktörleri konusunda çalışması olmak. 54

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan bebeklerde koroner arter çaplarının değerlendirilmesi

konusunda çalışması olmak.

55

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Deri hastalıklarında RAGE ekspresyonu konusunda çalışmaları olmak. 56

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Donör böbrek fonksiyonlarının transplantasyon sonrası böbrek fonksiyonlarına etkisi konusunda çalışmaları olmak. 57

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Triptan aşırı kullanımına bağlı baş ağrısı tedavisinde sinir blokajı konusunda çalışması olmak. 58

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Nöroradyoloji sertifikası olmak. Fulminan karaciğer yetmezliği olan çocukların BT bulguları konusunda çalışması olmak. 59

Ankara Gülhane SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Dr. Öğr. Üyesi

1

Radiomics alanında sertifikası ve çalışmaları bulunmak. Pankreasın girişimsel radyolojisi

konusunda çalışmaları olmak.

60

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolon kanserinde enzim ekspresyonu konusunda çalışması olmak. 61

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Erişkin displazik kalça çıkıklarının tedavisinde sınıflandırma ve vasküler anatomi ile ilgili

çalışmaları olmak.

62

Ankara Keçiören SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi)

Dr. Öğr. Üyesi

1

Hasta mizaçlarının karpal tünel cerrahisi klinik sonuçları üzerine etkisi ve lateral epikondilit tedavisinde PRP uygulaması konularında çalışması

olmak.

63

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Kan bağışı sonrası donörlerin volüm

değerlendirmesinde perfüzyon indesklerinin kullanılması konusunda çalışması olmak.

64

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)

Profesör

1

Yenidoğan yan dal uzmanı olmak. Neonatal atheroskleroz konusunda çalışması olmak. 65

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Profesör

1

Endokrin ve Metabozlima hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Türk gebelerde trimester spesifik tiroid fonksiyon referans değerleri konusunda çalışması

olmak.

66

Ankara Keçiören

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

(Gastroenteroloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Helicobacter

Pylori konusunda çalışması olmak.

67

Ankara Keçiören SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda intrarenal renin-anjiotensin sisteminin hipertansiyon ile İlişkisi konusunda çalışması olmak. 68

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Profesör

1

Pediyatrik hastalarda Sugammadex kullanımı

konusunda çalışması olmak.

69

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Lidokainin propofol enjeksiyon ağrısını gidermede ve intravenöz rejyonel anestezide etkileri konusunda

çalışmaları olmak.

70

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Deksmedetomidinin iskemi-reperfüzyon hasarına olan koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak. 71

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Raynaud

Fenomeninde stellat ganglion blokajı konusunda çalışması olmak.

72

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Normal basınçlı hidrosefalili hastalarda lumboperitoneal şant uygulamasının etkisi konusunda

çalışması olmak.

73

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Nervus vagus’ un cerrahi sırasında korunmasının bilier fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. 74

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı üzerine propolisin etkileri konusunda çalışması olmak. 75

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Retina ganglion hücre kompleksine antiepileptik ilaç etkisi konusunda çalışması olmak. 76

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Evisserasyon ile ilgili çalışması olmak. 77

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Parkinson ilaçlarının korneadaki antioksidan düzeylerine etkisi konusunda çalışması olmak. 78

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Ağız,yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Tacrolimusun fasiyal sinir hasarlanması üzerine etkileri konusunda deneysel çalışması olmak. 79

Ankara SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Kronik nonspesifik farenjitli hastalarda Helicobacter Pylori varlığının tespit edilmesi konusunda çalışması

olmak.

80

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Hematolojisi ve

Onkolojisi)

Profesör

1

Pediatrik Hematoloji-Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Aferez ünitesi sorumlusu sertifikasına sahip olmak. 81

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Vitiligoda gözyaşı fonksiyonları konusunda çalışması olmak. 82

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Yoğun bakım ünitelerinde MRSA suşlarında VISA- VRSA araştırılması ve antibiyotik duyarlılıklarının

saptanması konusunda çalışması olmak.

83

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

HIV/AIDS konusunda çalışması olmak. 84

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Bakteri adheransı ve viral hepatitlerin karaciğer patolojisi ile ilgili çalışmaları olmak. 85

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Diyabetes Mellitus ve obezitede adipositokinler ile ilgili çalışması olmak. 86

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Stabil angina pektorisli genç hastalarda böbrek fonksiyon bozukluğu ve koroner arter hastalığı ilişkisi konusunda çalışması olmak. 87

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

RAI tedavisinin zararlı etkilerine karşı antioksidanların etkisi konusunda çalışması olmak. 88

Ankara SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Koroner Ca Skoru sıfır olan hastalarda Koroner BT anjiyografi bulguları konusunda çalışması ve kardiyak görüntüleme sertifikası olmak. 89

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Akupunktur sertifikası olmak ve lazer akupunkturun intraoperatif kullanımı konusunda çalışması olmak. 90

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. İnguinal herniorafilerde paravertebral blok konusunda çalışmaları olmak. 91

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Anesteziyolojide kardiyak değerlendirme testleri ve ağrı konusunda çalışmaları olmak. 92

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım uzmanı olmak. Gebelik ve COVID-19 birlikteliği ile ilgili çalışması olmak. 93

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Yoğun bakım yan dal uzmanı olmak. Akciğer nakli anestezisi ile ilgili çalışmaları olmak. 94

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Volatil anesteziklerin VIMA Yöntemi ile QT dispersiyonuna etkisi konusunda çalışması olmak. 95

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ve nöromonitörizasyon konularında çalışmaları olmak. 96

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Gen polimorfizminin myokardial iskemi-reperfüzyon hasarı üzerine etkisi ve Fentanilin yan etkileri ile gen polimorfizmi ilişkisi üzerine çalışmaları olmak. 97

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Lomber disk cerrahisinde postoperatif ağrının faset eklem infiltrasyon anestezisi ile azaltılması konusunda çalışması olmak. 98

Ankara Şehir

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Profesör

1

Kalp cerrahisi sonrası atrial fibrilasyon ve deliryum

üzerine çalışması olmak.

99

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Transözefagiyal ekokardiografi kullanabilme sertifikası ve spinal kord hasarı ile ilgili deneysel

çalışmaları olmak.

100

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Travmatik beyin hasarı ve palyatif bakım konularında çalışmaları olmak. 101

Ankara Şehir

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Akut pankreatitte TWEAK seviyeleri üzerine

çalışması olmak.

102

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu konusunda eğitim almış ve tiroid-paratiroid cerrahisi ile ilgili

çalışmaları olmak.

103

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Methimazolün karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında akciğeri koruyucu etkisi konusunda deneysel çalışması olmak. 104

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme kanserinde koruyucu cerrahi sonrası kavite

sınır pozitifliğine etki eden faktörler konusunda çalışması olmak.

105

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kompozit doku nakli ve ileri robotik cerrahi sertifikalarına sahip

olmak.

106

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

1

Laparoskopik damar kapayıcıların safra yolları üzerindeki etkinliği üzerine çalışması olmak. 107

Ankara Şehir

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Multipl sklerozlu çocuklarda göz bulguları ve

asteroid hiyalozis konularında çalışmaları olmak.

108

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Retina hastalıklarında oksidatif stres ve inflamasyon konusunda çalışmaları olmak. 109

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

İntraoperatif gevşek iris sendromu, prostaglandin analogları ve derin sklerektomi konularında çalışmaları olmak. 110

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Kadın doğum alanında kullanılan cerrahi alet patenti olmak. 111

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Üreme sağlığı konusunda çalışmaları ve robotik cerrahi sertifikası olmak. 112

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Preterm eylem tehdidinde servikal belirteçlerin tanısal değeri üzerine çalışması olmak. 113

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Anne ölümleri, fetal USG ve deney hayvanlarında hastalık modelleri konusunda çalışmaları olmak. 114

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Adolesan ve genç yaştaki teratomlu hastalarda tümör belirteçleri ve tümör özellikleri konusunda çalışması

olmak.

115

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

(Jinekolojik Onkoloji

Cerrahisi)

Profesör

1

Jinekolojik onkoloji cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Uterin düz kas tümörlerinde leptin düzeyleri konusunda çalışması olmak. 116

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Kalp nakli konusunda çalışmaları olmak. 117

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Tıkayıcı uyku apneli hastalarda ileri oksidasyon protein ürünleri , koku fonksiyonları ve TWEAK

düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.

118

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Alt dudak kanserinin tedavisinde estetik ve fonksiyonel sonuçlar konusunda çalışması olmak. 119

Ankara Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Deneysel olarak osteomiyelit tedavisinde kemik greftlerine antibiyotik ve bifosfonat yüklemesi ve osteomiyelitin radyolojik değerlendirilmesi konularında çalışmaları olmak. 120

Ankara Şehir

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

İnsan ve rat korpus kavernosumu ile ilgili deneysel

çalışmaları olmak.

121

Ankara Şehir

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

1

Zehirlenen bireylerde hemodiyaliz ve hemoperfüzyon

uygulamaları üzerine çalışması olmak.

122

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk nöroloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı idiopatik otonomik epilepsilerle ilgili çalışması olmak. 123

Ankara Şehir

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Profesör

1

Nekrotizan enterokolitte bitkisel tedaviler konusunda

deneysel çalışması olmak.

124

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağında doku Doppler ve strain ekokardiyografi

konularında çalışmaları olmak.

125

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk alerji ve immünoloji yan dal uzmanı olmak. Astımlı çocukların hastalıklarıyla ilgili eğitimi ve okulda yaşadığı zorluklarla ilgili çalışması olmak. 126

Ankara Şehir

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Profesör

1

Henoch Schönlein Purpura hastalığı ve Renal

Nutcracker sendromu konularında çalışmaları olmak.

127

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. COVID- 19 enfeksiyonu geçiren çocuklarda aritmi riskinin

değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak.

128

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk hematoloji – onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kemik ve yumuşak doku sarkomları konusunda çalışması olmak. 129

Ankara Şehir

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları

Profesör

1

Anne sütünün besin içeriği konusunda çalışmaları

olmak.

130

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Yenidoğan bebeklerde ışık pletismografisi ile solunum parametrelerinin değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. 131

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Obstetrik kolestaziste fetal aritmi konusunda çalışması olmak. 132

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Neonatoloji)

Profesör

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre

bebeklerde kranial görüntüleme konusunda çalışmaları olmak.

133

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Melazma ve tiroid otoimmünitesi ilişkisi konusunda çalışması olmak. 134

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Diabetes mellitus’da saptanan deri hastalıkları ve tümörleri konusunda çalışmaları olmak. 135

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Ulnar nöropatili ve omurilik yaralanmalı hastalarda kas iskelet sistemi ultrasonu ve EMG ile ilgili çalışmaları olmak. 136

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Serebral palside fonksiyonel elektriksel stimulasyon ve sanal gerçeklik çalışmaları olmak. 137

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Onkolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon ve ankilozan spondilit konularında

çalışmaları olmak.

138

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Hemiplejik hastalarda üst ekstremite Doppler USG değerlendirmesi ile ilgili çalışması olmak. 139

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Nörolojik rehabilitasyon, elektrofizyoloji ve romatizmal hastalıklar konusunda çalışmaları olmak. 140

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Serebral palsili hastalarda at binme tedavisi ve üriner disfonksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak. 141

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Romatizmal hastalıkların D vitamini ile ilişkisi konusunda çalışması olmak. 142

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Lenfödem ile geriatrik rehabilitasyon konularında çalışmaları olmak. 143

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Psöriazisli hastalarda ultrason görüntüleme ile kas- iskelet sistemi tutulumu konusunda çalışması olmak. 144

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Otoimmün hepatit ve primer bilier siroz ile örtüşen sendromları konusunda çalışması olmak. 145

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

ERCP ilişkili duodenal retroperitoneal

perforasyonların stent ile tedavisi ve endoskopik ampullektomi konularında çalışmaları olmak.

146

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. İnflamatuvar barsak hastalığı ve endoskopik ultrasonografi konusunda çalışmaları olmak. 147

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)

Profesör

1

Tıbbi onkoloji yan dal uzmanı olmak. Kolorektal kanserde monoklonal antikorun endotel fonksiyonuna

etkisi ile ilgili çalışması olmak.

148

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

İyatrojenik femoral psödoanevrizmaların stetoskop

kılavuzluğunda noninvaziv tedavisi konusunda çalışması olmak.

149

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Yapay kalp cihazlarının beyin kan akımları üzerinde etkisi ve pulmoner hipertansiyon hastalarının kalp nakline adaylığı ile ilgili çalışmaları olmak. 150

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Pulmoner venlerin ekokardiyografik olarak görüntülenmesi ile ilgili çalışmaları olmak. 151

Ankara Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Macleod Sendromu olan hastalarda perfüzyon ventilasyon sintigrafisi ile MR Anjiografi tekniğinin karşılaştırılması ile ilgili çalışmaları olmak. 152

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Şaşılık, Retina ve Fako Parametri konularında çalışmaları olmak. 153

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Optik pit seröz dekolmanında iki farklı cerrahi sonuçlarının karşılaştırması konusunda çalışması olmak. 154

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi retina, cerrahi retina ve oküler travma konularında çalışmaları olmak. 155

Ankara Ulucanlar Göz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Obsesif kompülsif bozuklukta enflamasyon biyobelirteçi olarak koroid vaskülarite indeksi ile

ilgili çalışması olmak.

156

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Pelvis-asetabulum kırıkları cerrahisinde eğitici

düzeyinde deneyimi olmak. Kalça artroplastisi ile ilgili deneyimi ve çalışmaları olmak.

157

Antalya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Mesane ürotelyal karsinomunda ve astrositomalarda moleküler çalışmaları olmak. 158

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kardiyak rabdomiyomlar ve antrasiklin kardiyotoksisitesi konularında çalışmaları olmak. 159

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Hastane temizlik ve dezenfeksiyonunda yeni yöntemler hakkında çalışmaları olmak. Yoğun bakım

enfeksiyonları ile ilgili deneyimi olmak.

160

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Yoğun bakımda kan dolaşımı enfeksiyonlarının azaltılmasına yönelik müdahale çalışması olmak. Salgın analizi ve piyojenik vertebral osteomyelit

tedavileri konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

161

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Çocukluk çağı nöromusküler hastalıkların izlem ve rehabilitasyonu konusunda deneyimli olmak.

Musküler distrofilerde değerlendirme ve yaşlı nüfustaki osteoartiküler hastalıklarda egzersiz

konularında çalışmaları olmak.

162

Antalya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Romatoloji yan dal uzmanı olmak. Romatolojik endikasyonlarda kullanılan hidroksiklorokinin toksik (retinotoksik) etkileri konusunda deneyimi ve

çalışmaları olmak.

163

Bursa Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Laparaskopik cerrahilerde anestezi yönetimi ve akut postoperatif ağrı ile İlgili çalışmaları olmak. 164

Bursa Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Kafa kaidesi cerrahisi ilgili yurtdışında eğitim almış

olmak. Nörotravma ve Glial tümörlerle ilgili çalışmaları olmak.

165

Bursa Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Plasenta invazyon anomalilerinin cerrahi tedavisi ile ilgili çalışması olmak. Jinekolojik kanser cerrahisi ve ürojinekolojik operasyonlada deneyimi olmak. 166

Bursa Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Total diz protezinde tibial komponent pozisyonu üzerine çalışmaları olmak. Ortopedik cerrahide etik

ve aydınlatılmış onam üzerine çalışmaları olmak.

167

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Oksidatif stres konusunda insan çalışmaları ve hayvan deneyleri yapmış olmak. 168

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve

Hastalıkları (Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. 169

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefroloji)

Profesör

1

Çocuk nefrolojisi yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda renal transplantasyon konusunda deneyimi olmak.

Çocuklarda vezikoüreteral reflü genetiği üzerinde

çalışmaları olmak.

170

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Global serebral iskemi, otoimmün ensefalit ve

kemoterapötiklerin nörotoksik etkileri üzerine deneysel çalışmaları olmak.

171

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Epilepsi ile ilgili deneysel çalışması olmak. Pulmoner ve genitoüriner sistem konularında nörofizyolojik çalışmaları olmak. 172

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Klinik nörofizyoloji yan dal uzmanı olmak. Multiple skleroz genetiği alanında ve flavonoidlerle deneysel

çalışmaları olmak.

173

Bursa Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Beyin ve pelvik patolojilerde MR Spektroskopi üzerine çalışmaları olmak. 174

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Ortopedik cerrahilerde lumbal plexus, siyatik sinir bloğu kullanımıyla ilgili çalışmaları olmak. Travma cerrahilerinde sinir yaralanmalarını azaltmak için

sinir stimülatörü kullanımı ile ilgili çalışması olmak.

175

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Böbrek nakli konusunda deneyimli olmak ve ESWL tedavisinde taş kırılabilirliğini öngörebilme üzerine in vitro çalışma yapmış olmak. 176

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Profesör

1

Sentetik uyuşturucu kullanımı nedeniyle acil servise başvuran hastalarda gen polimorfizmi ile ilgili

çalışması olmak.

177

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Farmakoloji doktorası olmak. Obezite nörofarmakolojisi ve yeme bağımlılığı üzerine

çalışmaları olmak.

178

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Renal amiloidozda

görülen proteinürilerin tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

179

Bursa Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları

Profesör

1

Psikodrama grup terapisi ve aile terapisi üzerine sertifikası olmak. Şizofrenide bilişsel işlevlere ilişkin çalışmaları olmak. 180

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme kanseri ve mide kanseri olmak üzere kanser cerrahisi ve kanser genetiği üzerine çalışmaları

olmak.

181

Diyarbakır Gazi Yaşargil SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Renin anjiyotensin aldosteron sistemi ile ilişkili genlerin kardiyovasküler hastalıklar ve karotis arterleri üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmaları

olmak. Kardiyak rehabilitasyon sertifikası olmak.

182

Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Parotis bezi, alerjik rinit, septorinoplasti ve

tonsillektomi sonrası ağrı kontrolü ile ilgili çalışmaları olmak.

183

Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Aktif juvenil idiopatik artritli çocuklarda doku Doppler ekokardiyografi ve pulse Doppler ekokardiyografi ile diyastolik fonksiyon

değerlendirmesi üzerine çalışmaları olmak.

184

Elazığ Fethi Sekin Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Türkiye’de yaşayan lipoid proteinosis’li hastalarda ECM1 gen mutasyonu hakkında çalışması olmak. COVID 19’un deri bulguları hakkında çalışması

olmak.

185

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocukluk pulmoner hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak. Sağlıklı prematüre bebeklerde antioksidan olarak paraoxanase ve arylesterase

değerlerini inceleyen çalışması olmak.

186

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Endokrinolojisi)

Profesör

1

Çocuk endokrinoloji yan dal uzmanı olmak. Yenidoğan diabeti ve hiperaldosterizm üzerine çalışmaları olmak. 187

Erzurum Bölge SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Metabolik sendromlu hemodiyaliz hastalarında azalmış kemik mineral yoğunluğuna yol açan risk

faktörleriyle ilgili çalışması olmak.

188

Eskişehir Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Ses sağlığı ile ilgili çalışmaları olmak. 189

Gülhane Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Kranial fibröz displazilerde bilgisayar tabanlı cerrahi

planlama ve kişiye özel kranioplasti ameliyatları konusunda çalışması olmak.

190

Gülhane Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Endometriozis patogenezini açıklamaya yönelik çalışması olmak. 191

Gülhane Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Horlama ve uyku apnesi için uygulanan faringeal cerrahilerin Nazalans Skoru üzerine etkileri

konusunda çalışmaları olmak.

192

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk gastroentereloji yan dal uzmanı olmak. Çölyak hastalığı olan çocuklarda fekal kalprotektin düzeyleri

konusunda çalışması olmak.

193

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Endobronşial valf ile akciğer hacim küçültücü işlemlerin erken komplikasyonlarının değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. 194

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

(Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal

uzmanı olmak. Pseudohipoparatiroidizm genetiği ve tiroid kanseri sağkalımı ile ilgili çalışmaları olmak.

195

Gülhane Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kalpte aksesuar yolların başarılı ablasyon bölgesinin elektrokardiyografi ile tahmini konusunda çalışması

olmak.

196

Hamidiye Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Halk Sağlığı

Dr. Öğr. Üyesi

4

Tıp Fakültesi mezunu olup Halk Sağlığı alanında Doktora yapmış olmak. Türkiye’nin COVID-19 pandemisi ile mücadelesinde hangi eylemlerin etkili olduğunun karşılaştırmalı analizi ile ilgili çalışması olmak. 197

Hamidiye Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Mikrobiyoloji

Profesör

1

Tıp doktoru olmak. Tıbbi mikrobiyoloji uzmanı

olmak. Streptokokların serotiplemesi konusunda çalışması olmak.

198

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi (Öncelikli Alan)

3

Psikoloji Bölümü lisans mezunu olup İleri Nörolojik Bilimler alalında doktora yapmış olmak. Olaya ilişkin potansiyel ve kognisyon konularında çalışmaları

olmak.

199

İstanbul Bağcılar SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

Kök hücre ile sinir rejenerasyonu ve COVID-19 salgını sırasında yanık hastalarına yaklaşım konularında çalışmaları olmak. 200

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Fetal malnutrisyonlu yenidoğanlarda nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit- lenfosit oranı (PLR)

parametreleri üzerine çalışmaları olmak.

201

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gestasyonel diabet konusunda çalışmaları olmak. 202

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji yan dal uzmanı olmak. Enflamatuar barsak hastalıklarında metabolik sendrom sıklığı, EKG’de uzamış QT dispersiyonu ile ilgili çalışmaları

olmak.

203

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Adli psikiyatri deneyimi, SIMS TEMARUZ

ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapmak.

204

İstanbul Bağcılar SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Ruminasyonla ilgili üstbiliş ölçeklerinin psikometrik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak. 205

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonları ve yenidoğan konularında çalışmaları olmak. 206

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Enfeksiyon

Hastalıkları)

Profesör

1

Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çocuklarda COVID-19 enfeksiyonunun klinik ve radyolojik özellikleri ile ilgili çalışmaları olmak. 207

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Türkiye’de HIV ile yaşayan bireylerde geç prezentasyon sıklığının ve sebeplerinin araştırıldığı, risk faktörlerinin analiz edilerek toplum sağlığını korumaya yönelik yeni stratejilerin belirlenmesine

katkı sağlamayı amaçlayan çalışması olmak.

208

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

İnsulin benzeri büyüme faktörünün noreflow fenomeni ve koroner ektazi üzerindeki etkileri ile ilgili çalışması olmak. 209

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Yaş ve cinsiyet tayininde adli antropolojik metodların bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans ile incelenmesi üzerine ve Shear wave elastography ile

ilgili çalışmaları olmak.

210

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Türkiye’de çocuk ruh sağlığı bozukluklarının ve çocukluk çağı duygulanım bozukluklarının epidemiyolojisi konularında çalışması olmak. 211

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Türk toplumunda Alzheimer hastalığının genetiği ile ilgili çalışması olmak. Parkinson hastalarında robotik treadmill ile ilgili çalışması olmak. 212

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Juvenil myoklonik epilepsi ve migren hastalarında transkraniyal magnetik stimülasyon çalışmaları olmak. 213

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Romatoid artrit ve inme hastalarında affektif temperament çalışmaları olmak. Bipolar Bozukluk hastalarında bruksizm ve temporomandibüler eklem bozukluğu ile ilgili çalışması olmak. 214

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Şizofreni hastalarında potasyum kanalı geni ve adli psikiyatri alanında çalışmaları olmak. 215

İstanbul Bakırköy Prof.Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Şizofreni, madde kullanım bozukluğu, sigara bağımlılığı konularının moleküler genetiği alanında çalışmaları olmak. 216

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Kalp cerrahisinde ve transkatater aort kapak operasyonlarında anestezi uygulamaları ile ilgili

deneyimi ve çalışmaları olmak.

217

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kadavra böbrek nakillerinde gelişen gecikmiş greft fonksiyonunun insidansı, risk faktörleri ve sonuçları ile ilgili çalışması olmak. Böbrek transplantasyonu konusunda deneyimli olmak. 218

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Dr. Öğr. Üyesi

2

Adrenomedullin’in iskemik kolon anastomozlarında

iyileşme üzerine etkisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

219

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji)

Profesör

1

Gastroenteroloji cerrahisi ve cerrahi onkoloji yan dal uzmanı olmak. İskemi-reperfüzyon hasarı ve gastrointestinal anastomozların yara iyileşmesi ile

ilgili deneysel çalışmaları olmak.

220

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi (Cerrahi Onkoloji)

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Hiperbarik oksijen tedavisinin cerrahi alanında etkilerini inceleyen klinik ve deneysel çalışmaları olmak.

Kolon, mide, meme ve tiroid kanseri üzerine

moleküler çalışmalar yapmış olmak.

221

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Hepatopankreatikobiliyer sistem, gastrointestinal sistem ve endokrin sistem patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. 222

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Gastrointestinal sistem, pankreatobiliyer sistem ve karaciğer patolojisi konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. Hematopatoloji ve kardiak

transplantasyon patolojisi ile ilgili deneyimi olmak.

223

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Robotik cerrahi sertifikasyonuna sahip olmak ve robotik cerrahinin ürolojik alanda kullanımı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. 224

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak. İnflamatuar bağırsak hastalığı olan çocuklarda otonom sinir sistemi fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve işitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi üzerine çalışmaları olmak.

Karaciğer nakli eğitim sertifikası sahibi olmak.

225

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nörolojisi)

Profesör

1

Çocuk Nöroloji yan dal uzmanı olmak, Benign fokal epilepsili çocuklarda epileptik akivitenin fMRI bulguları ile korelasyonunun değerlendirilmesi ile

ilgili çalışmaları olmak.

226

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Yoğun Bakım)

Profesör

1

Çocuk Yoğun Bakım yan dal uzmanı olmak. Serbest oksijen radikalleri, kemotaksis, iskemi reperfüzyon, epilepsi, kemik metabolizması alanlarında çalışmaları

olmak.

227

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Behçet hastalığı, psöriasis ve otoimmün büllü dermatozlar, endokrin hastalıkların deri hastalıkları ve alerji ile ilişkisi konularında çalışmaları olmak. 228

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura

Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

HIV/AIDS hastalarında kanser sıklığı ve mortalitesi konusunda çalışması olmak. 229

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Spinal kord yaralanmalı kadınlarda seksüel sorunlarla ilgili çalışması olmak. Lenfödemle ilgili çalışmaları olmak. 230

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

KOAH hastalarında iskelet kas alanı ile ilgili çalışması olmak. Toraks ultrasonu konusunda

deneyimi olmak.

231

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Terör korkusunun hastane acil başvuruları ve kardiyovasküler olaylar insidansı üzerine etkisi ile

ilgili çalışması olmak.

232

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Profesör

1

Tip 2 Diyabetes Mellitusun etyopatogenezinde mitokondriyal DNA mutasyonlarının rolüne ilişkin çalışması olmak. 233

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

İleri yaştaki kalp krizi geçiren hastalarda invaziv

girişim ve medikal tedavinin hastane içi ve uzun dönem sonuçlarını değerlendiren çalışması olmak.

234

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Perkütan mitral kapak girişimleri (Perkütan Uç-uca Tamir ve Apikal Neokord) ile ilgili deneyimi ve

çalışması olmak.

235

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Atriyal ve ventriküler aritmilerin tedavisiyle ilgili çalışmaları olmak. 236

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Dirençli hipertansif hastalarda bir biomarker olarak azalmış neurotensin seviyeleri, endocan ve obstruktif uyku apne ciddiyeti arasındaki ilişkinin araştırılması

ile ilgili çalışması olmak.

237

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Manganezin keyif verici bir solüsyon içinde kronik kullanımına bağlı olarak gelişen parkinsonizm tabloları ve kognitif etkileri ile ilgili çalışmaları

olmak.

238

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyasyon Onkolojisi

Profesör

1

Baş, boyun kanserleri ve meme kanserlerinde Radyoterapi ile birlikte antioksidanların Radyoterapi alan hastalarda yan etkiler ve beslenme desteği

konusunda çalışması olmak.

239

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Omurga patolojilerinin tanısal ve girişimsel radyolojisi ile ilgili çalışmaları olmak. 240

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Mitral aparatusu koruyarak mitral kapak replasmanı konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak. 241

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Kronik venöz hastalıklarda semptomların hayat kalitesine olan etkinliğine yönelik çalışması olmak. 242

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Torakal ve torakoabdominal aort cerrahisi teknikleri ve aort cerrahisinde serebral koruma yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak. 243

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Atrial ve ventriküler taşikardi ablasyonu ile ilgili çalışmaları olmak. 244

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Konjenital kalp hastalığında transkateter kardiyak girişimsel tedavi yöntemlerinde deneyimi ve

çalışmaları olmak.

245

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Glycoprotein IIb/IIIa inhibitörlerinin koroner arter hastalığında kullanımı ve HDL- Kolesterol düşüklüğünün tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak. 246

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Kontrast maddeye bağlı nefropati ve stent restenozu konusunda çalışması olmak. Kalp nakli ve sol ventrikül destek cihazları konusunda klinik deneyimi

olmak.

247

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Akut miyokard enfarktüsünde sorumlu lezyonun tespit edilmesinde noninvaziv yöntemlerin kullanılması ile ilgili çalışmaları olmak. Romatizmal kalp hastalıklarında kardiyak mekanikler ile ilgili

çalışmaları bulunmak.

248

İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Stent implantasyonu sonrası koroner stent anevrizması gelişmesi üzerine çalışmaları olmak. Transkateter aort kapak replasmanı konusunda

sertifikası ve deneyimi bulunmak.

249

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir

Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Uyku tıbbı konusunda sertifika sahibi olmak. Kafa travması olan çocuklarda ve epilepsi tanılı çocuklarda

uyku bozuklukları ile ilgili çalışmaları olmak.

250

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapisi ile ilgili eğitimi olmak ve EMDR terapisinin çocuk ve ergenlerde kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak. Depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve mülteci çocuklarla ilgili

çalışmaları bulunmak.

251

İstanbul Erenköy

Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Bağımlı erkek hastalarda cinsel işlev bozuklukları

alanında çalışması olmak. Aile terapisi ve grup terapileri alanında eğitimli olmak.

252

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir

Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Uyku ve konsültasyon liyezon psikiyatri alanlarında klinik deneyimi ve çalışmaları olmak. 253

İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Denetimli serbestlik kapsamında bağımlılık tedavisi ve sonuçları hakkında çalışması olmak. Kadın bağımlılarla ilgili çalışması olmak. 254

İstanbul Fatih Sultan Mehmet

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Akut pankreatitte hiperbarik oksijen ve asetilsistein tedavisi ile ilgili deneysel çalışması olmak.

Laparoskopik cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

255

İstanbul Fatih

Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Halk Sağlığı doktorası olmak. Anne ve çocuk sağlığı alanında çalışmaları olmak. 256

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Osteoartrit ve sinir rejenerasyonu üzerine deneysel hayvan çalışmaları olmak. 257

İstanbul Fatih Sultan Mehmet

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Obezite, nöroendokrinoloji, bariyatrik cerrahi ve bariyatrik cerrahi sonrası gebelikler konusunda

çalışmaları olmak.

258

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz renal transplantasyon, deneysel hayvan modellerinde immünsüpressif ilaç kullanımı ve etkilerinin

araştırılması ile ilgili çalışmaları olmak.

259

İstanbul Fatih Sultan Mehmet SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Girişimsel nöroradyoloji alanında deneyim sahibi olmak. Akut iskemik inme ve intrakranial anevrizmaların endovasküler tedavisi konusunda

çalışmaları olmak.

260

İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Algoloji yan dal uzmanı olmak. Robotik yürüme eğitimi ile ilgili çalışmaları olmak. 261

İstanbul

Gaziosmanpaşa SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Nörojen mesane ve ağrı ölçütleri ile ilgili geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları olmak. 262

İstanbul Gaziosmanpaşa SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Nöromuskuler hastalıklar, yutmanın elektrofizyolojik kayıtları, periferik fasiyal paralizide transkraniyal manyetik uyarı ile ilgili çalışmaları olmak. 263

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Deneysel spinal kord travması modelleri üzerinde kaspaz ve kalpain inhibitörlerinin nöroprotektif ve terapötik etkilerini araştıran çalışmaları olmak. 264

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme hastalıkları ve hepato-biliyer sistemle ilgili çalışmaları olmak. 265

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum (Perinatoloji)

Profesör

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Nitrik oksitin myometrial kasılmalar üzerine in vitro etkisi alanında çalışmaları olmak. 266

İstanbul Haseki SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Koroner Arter Bypass cerrahisinde yoğun bakıma yeniden dönüşün analizi ve reoperatif koroner arter bypass vakalarında on- pump ve off- pump tekniklerin mortalite ve morbidite etkisini araştırmaya yönelik çalışmaları olmak. 267

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

2

İzole kafa travmalı hastalarda serum copeptin düzeylerinin prognostik rolü üzerine çalışması olmak. 268

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

FMF, İrritabl Barsak Sendromu ve Diyabet- Prediyabet konularında çalışmaları olmak. Gastroenteroloji ve aile hekimliği uygulamaları konularında çalışmaları olmak. 269

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz menenjit ve antitüberküloz ilaç duyarlılığı konusunda çalışmaları olmak. Real-Time PCR ve Tüberküloz laboratuvar tanı yöntemleri uygulamalı kursu almış olmak. 270

İstanbul Haseki SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Nonfonksiyonel adrenal adenomu olan hastalarda visfatin seviyesinin ve metabolik fonksiyonların değerlendirilmesi konusunda çalışması olmak. 271

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Sıçanlarda deneysel sepsis modelinde oluşan hepatorenal oksidatif hasara karşı curcuminin antioksidan ve antienflamatuvar etkisi konulu

çalışması olmak.

272

İstanbul

Haydarpaşa Numune SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Üveit alanında deneyimi ve çalışmaları olmak. Optik

koherens tomografi ile psödoeksfolyasyon ve şaşılık cerrahisi üzerine çalışması olmak.

273

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Göğüs hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Çinkonun immün modülatör etkisi üzerine çalışması olmak. 274

İstanbul Haydarpaşa Numune SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hemodiyaliz hastalarında yıkanmış eritrosit transfüzyonunun serum potasyum düzeyine etkisi ve kardiyovasküler hastalığı olan kronik böbrek yetmezliği hastalarında ortalama trombosit hacmi ve β- tromboglobulin düzeyleri konularında çalışması

olmak.

275

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Jinekolojik Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Ovarian karsinosarkomlar, jinekolojik onkolojik hastalarda insizyonel herni risk faktörleri, uterin kompresyon

sütür teknikleri ile ilgili çalışmaları olmak.

276

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Tetik parmak ve total kalça protezi ameliyatı tranexamik asid uygulaması ile ilgili çalışmaları

olmak.

277

İstanbul Kartal Dr.

Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Pediatrik Kolorektal Cerrahi konusunda yurtdışında eğitim almış olmak. 278

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Karaciğer metastazlarının intraoperatif ultrason muayenesi ile radyofrekans cihaz yardımlı stereotaktik eksizyonları hakkında deneyimi ve

çalışması olmak.

279

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr. Öğr. Üyesi

2

Acil servise başvuran yeşil alan hastalarının acil servise başvurma nedenleri ve acil servisin yoğunluğu üzerine etkisi konusunda çalışması olmak. 280

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Neonatoloji)

Profesör

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre osteopenisi, yenidoğan işitmenin değerlendirilmesi ve yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki gürültünün

işitmeye etkileri üzerine çalışmaları olmak.

281

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Kronik viral hepatitler, dirençli acinetobacter enfeksiyonları tedavisi, ekstrapulmoner tüberküloz ve sepsis konularında çalışmaları olmak. 282

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak.Bilateral renal arter stenozlu hastalarda , bilateral uygulanan stent

etkinliği konusunda çalışma yapmış olmak.

283

İstanbul Kartal Dr.

Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Hemodiyaliz

hastalarında oksidatif DNA hasarı ile ilgili çalışması olmak.

284

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)

Profesör

1

Akciğer metastazektomi ve karaciğer metastazektomi sonrası kemoterapinin etkinliği konularında çalışmaları olmak. 285

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Hareket bozuklukları ile ilgili yüksek lisans diploması olmak. Parkinson hastalığında; uyku bozuklukları, ölçekler ve kognisyon alanlarında

çalışmaları olmak.

286

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi (Gastroenteroloji Cerrahisi)

Profesör

1

Gastroenteroloji cerrahisi yan dal Uzmanı olmak. Major abdominal cerrahi sonrası gelişen komplikasyonlar ile ventriküler ejeksiyon

fraksiyonunun ilişkisini araştıran çalışması olmak.

287

İstanbul Kartal

Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Akciğer nakli ruhsatına sahip olmak. Akciğer nakline köprülemede ECMO üzerine çalışması olmak. 288

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Statinlerin insan dokusunda (sağ atrium myositlerinde) apoptosis üzerine etkileri konusunda çalışması olmak. Kalp kapak tamir cerrahisi

konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

289

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Epikardiyal Elektrokardiyografi konusunda çalışması olmak. Hibrid aorta girişimleri, FET ve açık TEVAR konularında deneyimli olmak ve bu alanda

çalışmaları olmak.

290

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Adiponektin ve kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişki üzerine çalışmaları bulunmak. 291

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek

İhtisas SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Karotis arter stentleme işleminin otonom fonksiyonlar üzerine etkileri konusunda çalışmaları

olmak.

292

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Robotik cerrahi tekniğinin doğumsal kalp hastalıkları için kullanımı ve sonuçların incelenmesi ile ilgili çalışması olmak. 293

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi (Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi)

Profesör

1

Çocuk kalp ve damar cerrahisi yan dal uzmanı olmak. ECMO konusunda deneyimi ve çalışması olmak.

Ventriküler septal defekt – Pulmoner atrezi (VSD-

PA) konularıyla ilgili çalışması olmak.

294

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Çocuk kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Kalıcı kalp pili olan çocuklarda farklı lead tiplerinin takılması üzerine ve Ebstein anomalisi olan çocuklarda kateter ablasyon konularında çalışmalar

yapmış olmak.

295

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Koroner ektazi, yavaş akım ve no-reflow gelişimi konularında genetik polimorfizmlerin rolünü araştıran çalışmaları olmak. 296

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

TAVİ, TEVAR, EVAR işlemlerinde deneyimi ve çalışması olmak. 297

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar

Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Pediyatrik kardiyovasküler radyoloji alanında deneyimi ve çalışmaları olmak. 298

İstanbul Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji (El Cerrahisi)

Dr. Öğr. Üyesi

2

Dupuytren kontraktürü konusunda çalışması olmak. 299

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazm tedavilerinde deneysel ve kraniyal ve spinal cerrahi konusunda klinik çalışmaları olmak. 300

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu

Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Barsak hastalıklarının tanısında kullanılan tanı tetkikleri ile ilgili çalışması olmak. 301

İstanbul Prof. Dr.

Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Preeklampsi ve cerrahi menopoz konularında çalışmalar yapmış olmak. 302

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

İnfantlarda büyük arter transpozisyonlarının aşamalı cerrahi tedavisi alanında çalışması olmak. 303

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu

Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Ekstremite uzatma teknikleri, diz biyomekaniği, pediatrik kalça USG ile ilgili çalışmaları olmak. 304

İstanbul Prof. Dr.

Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Jinekopatoloji, gastrointestinal sistem ve baş-boyun patolojileri ile ilgili çalışmaları olmak. 305

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Böbrek ve testis hasarını önleyici deneysel çalışmaları olmak. Böbrek kanserinde moleküler ve gen varyasyonları üzerine çalışmaları olmak. 306

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kök hücre ve büyüme faktörleri ile ilgili çalışması olmak. 307

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Romatizmal mitral darlığında mitral balon valvüloplasti tedavisi sonrası sol atriyum apendiks fonksiyonları doku Doppler çalışması ve sol atriyum mekanik fonksiyonları üzerine çalışması olmak. 308

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Deneysel tethered cord modeli ve serebrovasküler cerrahi alanında çalışmaları olmak. 309

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Böbrek nakli konusunda ve pankreatit ile ilgili deneysel ve klinik çalışmaları olmak. 310

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Konjenital göğüs duvarı anomalileri konusunda çalışması olmak. 311

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Çoklu doz metotreksat ile ektopik gebelik tedavisi, pelvik organ prolapsusunda lateral abdomino- servikopeksi ile ilgili çalışmaları olmak. 312

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Uyku tıbbı hekimliği sertifikası olmak. OSAS ilgili cerrahi tedavi deneyimi ve çalışmaları olmak. 313

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Kolorektal, ürotelyal, meme ve endometrium kanserlerinin HPV ile ilişkisini araştıran moleküler yöntemle yapılmış çalışmaları olmak. 314

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Nörosifilizde olumsuz sonuca etki eden faktörler ile ilgili çalışması olmak. 315

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Hemodiyaliz hastalarında kardiyovasküler hastalıklar üzerine, deneysel hayvan modellerinde immünsüpresif ilaçların etkileri ve kontrast

nefropatisi üzerine çalışmaları olmak.

316

İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nöroloji

Profesör

1

Hareket bozuklukları ve demans alanında çalışmaları olmak. 317

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Bisphenol A, N. Asetil Sistein ve Ebselen gibi maddelerin over dokusu üzerindeki etkilerinin deneysel olarak incelenmesi konusunda çalışmaları

olmak.

318

İstanbul SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Dr. Öğr. Üyesi

2

Flep sağkalımı, yağ kökenli mezenkimal hücreler ve skar fizyolojisi alanlarında deneysel çalışmaları olmak. 319

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Profesör

1

Plazma viskozitesi, diyabetli bireylerde kontrast madde nefropatisi ve birinci basamakta hasta yönetiminde insülin tedavisi ile bağışıklama

konularında çalışmaları olmak.

320

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Diabet ve geriatri ilgili çalışmaları olmak. 321

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Prostat Kanseri tanı ve tedavisinde PSMA ile işaretli radyonüklidlerle ilgili çalışmaları olmak. 322

İstanbul SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Candida el taşıyıcılığı ve el dezenfektanlarının etkinliği konusunda çalışması olmak. 323

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Magnezyum sülfatın Serebral iskemik hasar üzerinde etkileri ile sakral tümör cerrahisi konusunda çalışmaları olmak. 324

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Foniyatri ve klinik fonetik alanlarında çalışması olmak. 325

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Malign ve benign kemik-yumuşak doku tümörleri ve bu tümörlerin ileri cerrahi tekniklerle tedavisi ilgili

deneyimi ve çalışmaları olmak.

326

İstanbul Sultan II.

Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Profesör

1

Pediatrik dermatoloji ve otoimmun büllü dermatozlar konusunda çalışmaları olmak. 327

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Tıbbi Onkoloji)

Profesör

1

Melanom konusunda çok merkezli yapılmış çalışmalara katılmak. Metastatik Melanomda anti PD-1 tedaviye direnç paternleri ile ilgili çalışması

olmak.

328

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Nükleer Tıp

Profesör

1

Serviks kanserinde PET/BT’ nin kullanımı konusunda çalışması olmak. Diyabetik hastalarda subklinik pulmoner hasarın gösterilmesi ile ilgili

deneyimi ve çalışması olmak.

329

İstanbul Sultan II. Abdülhamid Han SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Abdomende farklı T2 sekansları karşılaştırarak yapılan MR incelemesi konusunda çalışması olmak. Nöroradyoloji alanında İleri MR teknikleri ile ilgili

çalışmaları olmak.

330

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Akciğer kist hidatiğinin cerrahi tedavisinde videotorakoskopik yaklaşım ile ilgili çalışması olmak. 331

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Tüberküloz ve dirençli tüberküloz konusunda çalışmaları olmak. 332

İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi

SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Mediastinal timolipomalar, pulmoner hidatik kistlerin bronkoskopi ile tanısı ve küçük hücre dışı akciğer kanserinin tanı ve tedavisinde gecikmeler ile ilgili çalışmaları olmak. 333

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Larenks mikrocerrahisi sırasında kan gazındaki değişiklikler konusunda çalışması olmak . 334

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Büyük ve dev hipofiz adenomları cerrahisi konusunda klinik çalışması olmak. 335

İstanbul Şişli

Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

İnguinal herni operasyonları sonrası laparoskopik değerlendirme ve onarım konusunda çalışması olmak. 336

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Karbondiokside insüflasyon teknikle çıkarılan internal torasik arter ile ilgili klinik ve farmakolojik çalışmaları olmak. 337

İstanbul Şişli Hamidiye Etfal

SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

Kronik prostatit ve kronik pelvik ağrı sendromlu hastalarda seksüel disfonksiyonla ilgili çalışmaları

olmak.

338

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Perinatoloji yan dal uzmanı olmak. Gebelikte tarama testleriyle ilgili çalışmaları olmak. 339

İstanbul Ümraniye SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisinde açık bırakılan vertikal ven ile ilgili çalışmaları olmak. Pulmoner kapak yokluğu ve pulmoner kapak

replasmanları konusunda çalışmaları olmak.

340

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk Kardiyolojisi)

Profesör

1

Doğuştan kalp hastalıklarının transkateter girişimsel tedavisinde deneyimli olmak. ECMO destekli geç Jaten operasyonu yapılması ve gebede floroskopisiz

anjiyo yapılması ile ilgili çalışmaları olmak.

341

İstanbul Ümraniye SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Gastroenteroloji)

Profesör

1

Kronik karaciğer hastalıklarında kişiye ait immünogenetik risk faktörleri, karaciğer hasarının moleküler mekanizmaları ile ilgili çalışmaları olmak. 342

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

VATS ile torakotomi yapılan hastaların hayat kalitelerini karşılaştıran çalışması olmak. Palmar hiperhidroziste sempatektomi yapılan seviyenin hayat

kalitesi ile ilişkisini inceleyen çalışması olmak.

343

İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Nutrisyonel vitamin B12 eksikliğinde oral tedavinin etkinliği, COVID-19 hastalarında nörolojik belirtiler, Vitamin D intoksikasyonu ve Vitamin D nin solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilişkisi konularında çalışmaları

olmak.

344

İzmir Behçet Uz SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Robotik cerrahi alanında deneysel çalışmaları ve biliyer rekonstrüksiyonda floresan moleküler görüntüleme yöntemleri üzerine çalışmaları olmak. 345

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuklarda farklı anatomik bölgelerden ateş ölçüm

teknikleri ve Leishmania tedavisi konusunda çalışmaları olmak.

346

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Enfeksiyon hastalıkları yan dal uzmanı olmak. Kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının önlenmesi ile sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlar

konularında çalışmaları olmak.

347

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Neonatoloji yan dal uzmanı olmak. Prematüre bebeklerde beslenme intoleransında, klaritromisin tedavisiyle ilgili çalışması olmak. 348

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Nörolojisi yan dal uzmanı olmak. Pediatrik multipl skleroz ve dirençli epilepsili çocuklarda ketojenik diyet tedavisi konularında çalışmaları

olmak.

349

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

(Çocuk İmmünolojisi ve

Alerji Hastalıkları)

Profesör

1

Çocuk İmmünoloji yan dal uzmanı olmak. Yaygın değişken immun yetmezlik tanısı ile izlenen hastaların karakteristik özellikleriyle ilgili çalışması olmak. 350

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Çocuk Nefrolojisi)

Profesör

1

Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda büyüme bozukluğu ve beslenme durumunun değerlendirilmesi konusunda çalışmaları olmak. 351

İzmir Behçet Uz SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Nefroloji)

Profesör

1

Çocuk Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Enürezis ve mesane fonksiyon bozuklukları konularında çalışması olmak. Akıllı Üroflowmetri uygulaması konusunda deneyimi ve çalışması olmak. 352

İzmir Bozkaya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Deneysel duodenal perforasyon modelinde ePTFE greft ile ilgili çalışması olmak. 353

İzmir Bozkaya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Menenjit sonrası sağırlıkta koklear implantasyon konusunda ve orta kulak kolesteatomu ile ilgili genetik çalışmaları olmak. 354

İzmir Bozkaya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Viral hepatitler ve erişkin aşılması konularında çalışmaları olmak. 355

İzmir Bozkaya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

İnmede spastisiteyi değerlendiren yöntemlerin performansını ölçmede, ankilozan spondilitli hastaların eğitimi konusunda çalışmaları olmak. 356

İzmir Bozkaya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Canlı böbrek donörleri ve beyaz önlük hipertansiyonu ile ilgili çalışmaları olmak. 357

İzmir Bozkaya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Radyoloji

Profesör

1

Erkek meme hastalıklarının tanısında görüntüleme yöntemlerinin algoritması konusunda ve iç kulak malformasyonları ile ilgili çalışmaları olmak. 358

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

Torakoskopik sleeve lobektomilerde bronşiyal anastomozda devamlı sütür tekniği ile ilgili çalışması olmak. 359

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göğüs Cerrahisi

Profesör

1

İpsilateral pulmoner metastazlı rezeke küçük hücreli dışı akciğer kanserinin prognozu ile ilgili çalışması olmak. 360

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs hastalıkları acil, yoğun bakım, tüberküloz ve onkoloji alanlarında çalışmaları olmak. 361

İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Göğüs Hastalıkları

Profesör

1

Uyku bozukluklarının obezite ile birlikte oluşturabileceği sistemik hastalıkların sonuçları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak. 362

İzmir Tepecik

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Anesteziyoloji ve

Reanimasyon

Profesör

1

Pediatrik anestezi ve pediatrik kalp cerrahisi

anestezisinde deneyimi ve çalışmaları olmak.

363

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Erişkin ve pediyatrik ince bağırsak, böbrek ve pankreas nakli anestezisi konusunda deneyimi ve

çalışmaları olmak.

364

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Profesör

1

Elektromanyetik alanın beyin ve beyincik dokusu üzerine etkileri ile ilgili çalışması olmak. 365

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Profesör

1

Çocuklarda doğumsal baş-boyun kitleleri, epididim kistleri ve lenfanjiomlarda intralezyoner bleomisin

kullanımına ilişkin çalışmaları olmak.

366

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Cerrahi Onkoloji yan dal uzmanı olmak. İntraperitoneal kemoterapinin karaciğer

rejenerasyonu üzerine etkisi ile ilgili çalışması olmak.

367

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Profesör

1

Enzimatik vitreolizis ile ilgili deneysel çalışmaları olmak. 368

İzmir Tepecik SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Koroner arter baypas grefti uygulanan hastalarda perioperatif statin tedavisinin postoperatif atriyal fibrilasyon ve kardiyak mortalite üzerine etkileri ile

ilgili çalışması olmak.

369

İzmir Tepecik

SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Profesör

1

Hiperbarik oksijen tedavisinin ortopedi ve

travmatolojide kullanımı ile ilgili çalışmaları olmak.

370

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi yan dal uzmanı olmak. Fallot tetralojisi nedeniyle opere edilmiş hastalarda sağ ventrikülde bölgesel deformasyon analizi, ilgili çalışması olmak. 371

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji yan dal uzmanı olmak. Kronik

Myeloproliferatif hastalıklar konusunda sitokin ve mutasyon çalışmaları olmak.

372

İzmir Tepecik SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları)

Profesör

1

Endokrinoloji ve Metabolizma yan dal uzmanı olmak. Öncesinde intensif insülin tedavisi alan tip 2 diyabetik hastalarda eksenatid tedavisinin etkisi ile ilgili çalışmaları olmak. 373

Kayseri Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Böbrek iskemi reperfüzyon hasarına karşı tiyopetalin koruyucu etkisi ile ilgili çalışması olmak. 374

Kayseri Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Ağız, yüz ve çene cerrahisi uzmanı olmak. Timpanoskleroz konusunda deneysel çalışmaları olmak. Uyku bozuklukları konusunda çalışmaları

olmak.

375

Kayseri Şehir SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Tıbbi Patoloji

Profesör

1

Moleküler ve tıbbi patoloji yeterlilik belgesine sahip

olmak. Meme tümörleri ve SISH ile ilgili çalışmaları olmak.

376

Kayseri Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Kardiyopulmoner rehabilitasyon ve inme hastalarında ayna tedavisi alanlarında çalışmaları olmak. 377

Kayseri Şehir SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Sporcu kalbinin değerlendirilmesinde strain/strain rate ekokardiyografik görüntüleme yöntemleri ile

ilgili çalışmaları olmak.

378

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

Timpanoplasti cerrahisinde greftleme teknikleri ve perikondriumu korunmuş palizat ada grefti ile ilgili

çalışmaları olmak.

379

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak. Kronik Böbrek Hastalığında Fabry Hastalığı ile ilgili çalışma yapmış olmak. 380

Kocaeli Derince

SUAM

Dahili Tıp

Bilimleri

İç Hastalıkları

(Nefroloji)

Profesör

1

Nefroloji yan dal uzmanı olmak Sistemik vaskülitler

ve plazmaferez tedavisi ile ilgili çalışmaları olmak.

381

Kocaeli Derince SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Primer perkutan girişim sonrası koroner mikrodolaşımın , intrakoroner mikrovasküler rezistans endeksi ile değerlendirilmesi üzerine çalışması olmak. 382

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Meme hastalıkları ve tedavisi ile ilgili çalışmaları ve kitap/bölüm yazarlığı olmak 383

Konya SUAM

Cerrahi Tıp

Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Kolorektal kanserler konusunda çalışmaları olmak.

Yanık tedavisi konusunda eğitimi olmak.

384

Konya SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Açık kalp cerrahisinde gelişen düşük kalp debisinde

total antioksidan kapasitesi azalması ile ilgili çalışması olmak.

385

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak. Sigara içen annelerin bebeklerinde abdominal aort intima-media kalınlığının değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak. 386

Konya SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Profesör

1

Kemik mineral dansitometrisi üzerine reprodüktif fakörlerin etkileri üzerine çalışması olmak.

Elektronöromiyografi eğitimi almış olmak.

387

Samsun SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

Palyatif bakım konusunda çalışmaları olmak. 388

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Hematoloji Onkoloji yan dal uzmanı olmak. Çocukluk çağı kanserlerinde aşılama, hematolojik hastalarda transfüzyon, tromboz gelişen hastalarda tedavi modelleri ile ilgili çalışmaları olmak. 389

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Profesör

1

Covid19 enfeksiyonu, zoonotik enfeksiyonlar (Bruselloz gibi), HIV enfeksiyonu ve viral hepatitler ile ilgili çalışmaları olmak. 390

Samsun SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Koroner arter hastalığı ve karaciğer yağlanması ilişkisini inceleyen çalışmaları olmak. 391

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

Karaciğer sirozunda C vitaminin histopatolojik ve enzimatik değişiklikler üzerindeki koruyucu rolü üzerine hayvanlarda deneysel çalışması olmak. 392

Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Hipertansif diyabetik hastalarda sol atriyum subklinik disfonksiyonun spekle tracking strain EKO ile değerlendirilmesi ile ilgili çalışması olmak. 393

Trabzon Kanuni SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Profesör

1

Gestasyonel diabetes mellitusun plasenta endoteli üzerine etkisine yönelik çalışması olmak. 394

Trabzon Kanuni SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Profesör

1

Ülke geneli otizm ve telepsikiyatri konularında çalışmalar yürütmüş olmak. 395

Van SUAM

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

Obez olmayan erkeklerde EKG’de DIII T negatifliğinin insidansı ve prevelansı ile ilgili çalışması olmak. 396

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Tarihi ve Deontoloji

Araştırma Görevlisi

5

Tıp tarihi ve etiği alanında doktora yapıyor olmak. 397

Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek Yüksekokulu

Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelemek kaydıyla Bilgisayar Öğretimi alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine

sahip olmak.

398

Hamidiye Sağlık Hizmetleri ve Meslek

Yüksekokulu

Sağlık Bakım Hizmetleri

Bölümü

Evde Hasta Bakımı

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

Sosyal Hizmet alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. MEB onaylı işaret dili eğitimi sertifikasına sahip olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl

çalışma deneyimine sahip olmak.

399

Hamidiye Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Araştırma Görevlisi

5

İstatistik bölümü lisans mezunu olmak. İstatistik alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim dalında

doktora yapıyor olmak.

400

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

Egzersiz ve

Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Araştırma Görevlisi

5

Antrenörlük bölümü lisans mezunu olmak. Hareket

ve Antrenman bilimleri alanında doktora yapıyor olmak.

401

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan)

5

Psikoloji alanında doktora yapıyor olmak. 402

Hamidiye Yaşam Bilimleri Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

Araştırma Görevlisi

(Öncelikli Alan)

5

Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji Anabilim Dalında tezli yüksek lisans

yapıyor olmak.

403

Rektörlük

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

2

Uluslararası İlişkiler ve Değişim Programları Koordinatörlüğü (UDEK)nde görevlendirilmek üzere; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.

Yükseköğretim kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili

bir puana sahip olmak.

404

Rektörlük

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

2

YÖS öğrencilerinin iş ve işlemlerinde görevlendirilmek üzere; İşletme alanında doktora yapmış olmak. Doktora sonrası Yükseköğretim kurumlarında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip

olmak.

405

Rektörlük

Türk Dili Bölümü

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe

Öğretimi sertifikasına sahip olmak.

406

Rektörlük

Türk Dili Bölümü

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

5

Türk Dili ve Edebiyatı lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi sertifikasına sahip olmak. 407

Rektörlük

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

4

İngilizce Öğretmenliği veya Mütercim Tercümanlık Lisans mezunu olmak. İngiliz dili eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İngilizce dili öğretiminde 5 yıl ders verme deneyimine sahip

olmak.

About admin

Check Also

Meksika’da sıcak havanın etkisiyle orman yangınları yüzde 45 arttı

Meksika’da etkili olan sıcak hava dalgası orman yangınlarını tetikledi. Ülkedeki 9 eyalette son günlerde hava …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.